Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Březnici dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření silnice II/497 (ve směru do obce Bohuslavice u Zlína) pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Březnice, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>). S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.


Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Březnici a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.


Největší nebezpečí pro obec Březnice způsobí jednoznačně přívalová srážka v severní části katastru. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu. Situace může být výrazně zhoršena aktuálním způsobem a stavem obhospodařování zemědělské půdy. Na zemědělské půdě může dojít ke vzniku soustředěných odtoků a k velmi rychlému soustředěnému odtoku přímo do intravilánu obce. Je nepřípustné obdělávání orné půdy po spádnici. Množství drobných vodotečí a odvodňovacích příkopů bude ohroženo narušením stability břehů a dojde k nátržím břehů a případně i větším svahovým sesuvům u koryt toků.


Katastr obce Březnice byl vymezen jako lokalita exponovaná přívalové povodni celorepublikovou analýzou, kterou provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. a její výstupy jsou prezentovány v dPP ČR.


Tab. 10   Riziková území při přívalových srážkách na k.ú. Březnice


Kritický bod

průměrný sklon [%]

podíl orné půdy [%]

plocha povodí kritického bodu [ha]

kód obce

obec

kód okresu

okres

1.

41 204 619

14,872

0

135,3

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

2.

41 204 626

16,104

7,277

335,13

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

3.

41 204 627

15,377

0

106,64

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

4.

41 204 630

15,507

0

194,02

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

5.

41 204 635

13,615

0

152,26

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

6.

41 204 640

17,875

46,419

45,66

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

7.

41 204 641

16,738

76,185

59,16

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín

8.

41 207 511

14,626

4,055

140,18

538 744

Březnice

CZ0724

Zlín


Řeka Březnice 

hydrologické pořadí 4-13-01- 0650

Představuje největší ohrožení pro obec Březnice  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní části povodí na jižních a západních úbočích Bílých Karpat. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Tok Březnice – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Řeka Březnice je také v intravilánu obce osazen hustou řadou malých lávek a mostků, často nekapacitní. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v řece Březici.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Březnice, zde má řeka Březnice zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena převážná část obytných a průmyslových zón lemující oba břehy toku Březnice.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Březnice je od řeky Březnice ohroženo Q100 (stoletou vodou) přes 100 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost je pro obec Březnice důležitý hlásný profil kategorie CHP C1 BR na toku Březnice v obci Březnice. Ale také srážkoměr v obci Březnice – SR S1 BR.


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny lávky a mostky v Březnici. Na řece Březnici, ale i na některých menších tocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce jde především o nekapacitní mosty – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.


Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Březnice buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení vodou k sesuvům půdy.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě Filíkovy paseky u pramene řeky Březnice.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně na k.ú. Březnice nehrozí, jelikož se zde nenachází žádné vodní dílo I – III. Kategorie.