Řeka Březnice


Délka toku                                         L = 24,750 km

Plocha povodí                                   P = 125,2 km²

Průměrný průtok                               Q = 0,38 m³/s

Průměrná nadmořská výška             H = 291,3 m n.m.

Koeficient tvaru povodí                     a = 0,233 - protáhlé povodí

Srážky                                               průměrná 700 mm (stoletá 124 mm)

Rozdíl srážek a odtoku                     605,4 mm

Odtok                                                94,6 mm

Odtokový součinitel                           0,13

Průměrný sklon povodí                     I = 12%

Zalesněnost                                      X = 33%

Ústí                                                   řeka Morava v Jarošově ve výšce 181 m n.m.

Hydrologické pořadí:

4-13-01-0750 Březnice po ústí do toku Morava

4-13-01-0650 dílčí povodí v zájmovém území


Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy 2010 - 2015


Průběh toku Březnice

Březnice pramení ve Vizovických vrších. Odvádí vody ze západní části Vizovických vrchů, teče směrem jihozápadním až po obec Bílovice, kde se stáčí severním směrem a nad obcí Kněžpole směrem jihozápadním až k ústí. Protéká převážně nížinným územím. Z přítoků jsou největší – levobřežní Zlámanecký potok, pravobřežní Burava a Hlubocký potok. Tok Březnice má několik pramenišť, které se nachází nad obcí Březnice, kde převládá listnatý porost. Pramení v nad severní částí obce Březnice, má celkem 13 pramenišť, a to Pindula, Pod Pindulí, Zaječí, Filikovo, U Ameriky, Běhulův pramen, Skalka, Chromkovo, Ordeltovo, Pod myslivnou, Pod Slovákovým, Od Březnicka a U farmy. Krajina je zvlněná a v horní části toku, kde je větší sklon, převládá bystřinné proudění. Zde je tok hůře přístupný, zejména kvůli hustému porostu. V této části je koryto řeky malé, mělké a je zde hodně překážek ve formě kamenů a spadených větví. Průběh povodí má přirozený průběh, koryto není nijak upravováno ani stabilizováno. Hloubka se zde pohybuje okolo 10 cm. Z lesa vtéká říčka do obce Březnice, kde teče podél silnice až do obce Bohuslavice u Zlína. Zde převýšení i rychlost proudění postupně klesá a mění se na říční. Také koryto se rozšiřuje a ve většině místech je již upravené a stabilizované. Tento typ proudění převládá ve větší části toku. Plocha tohoto povodí činí 32,8 km2 (hydrologické pořadí dílčího povodí 4-13-01-065), patří tedy k malým povodím (v tomto dílčím povodí se nacházejí obce Březnice a Bohuslavice u Zlína). Vodní tok Březnice je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště.


Přítoky Březnice

Tok Březnice má v zájmovém území 12 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody. Bezejmenné pravostranné i levostranné přítoky protékají severní částí obce neupravenými koryty. 

Tyto bezejmenné přítoky jsou ve správě Lesů ČR s.p. se sídlem ve Vsetíně. Významnějšími pravostrannými přítoky jsou přítok z lokality Fabiánka a přítok z trati Záhutí, který je veden v souběhu se silnicí II/497, proto je jeho koryto upravené. V obci Bohuslavice patří mezi pravostranné přítoky přítok z lokality Marušky a Lhotský potok.

Mezi významné levostranné přítoky patří přítok z lokality Pindula, protékající rovněž severní částí obce Březnice, přítok z lokalit obce Bohuslavice zvané Paseky a Zákoutí a horní úseky Černého potoka s přítoky Oskorušného potoka (a jeho přítoky), které se vlévají do toku Březnice v obci Bohuslavice. Bezejmnenné levostranné přítoky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem ve Zlíně.


  1. Pravostranné (postupně od pramene):

PP Březnice v 23,2 (ID CEVT 10206664), délka toku 0,57 km, Povodí Moravy, s.p.

PP Březnice v 22,1 z Fabiánky (ID CEVT 10185907), délka toku 0,765 km, Lesy ČR, s.p.

PP Březnice v km 20,9 Březinka (ID CEVT 10207734), délka toku 1,655, Lesy ČR, s.p.

PP Březnice v km 20,2 (ID CEVT 10192384), délka toku 2,344, Lesy ČR, s.p.

PP Březnice v km 19,5 (ID CEVT 10200069), délka toku 2,164, Lesy ČR, s.p.

PP Březnice v km 19,1 (ID CEVT 10186141), délka toku 1,381, Lesy ČR, s.p.


  1. Levostranné (postupně od pramene):

LP Březnice v km 23,9 (ID CEVT 10391500), délka toku 0,257, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 23,6 (ID CEVT 10203716), délka toku 0,722, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 23,0 (ID CEVT 10195920), délka toku 0,801, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 22,8 (ID CEVT 10207489), délka toku 0,836, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 22,2 (ID CEVT 10197802), délka toku 0,954, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 22,2 (ID CEVT 10197802), délka toku 0,954, Lesy ČR, s.p.

LP Březnice v km 21,4 (ID CEVT 10186092), délka toku 0,985, Povodí Moravy, s.p.