Protipovodňová opatření v zájmovém území


V zájmovém území dochází k bleskovým povodním a bahnotokům při přívalových srážkách. Jedná se o jev, který lze stěží předvídat. Obranou je posílení retenčních schopností krajiny, realizace liniových opatření na zemědělské půdě  (remízky, meze, příkopy, zatravnění) a také přírodě  blízká opatření na menších tocích, jako jsou např. suché poldry.


Dle Studie ochrany před povodněmi Zlínského kraje je na katastrálním území obce plánováno nad obcí Březnice vybudovat dvě retenční nádrže o celkovém objemu 50 tis. m3. Retenční objem poldru nad Březnicí činí 0,01 mil. m3.


Jedná se o tato protipovodňová opatření:

1) Protipovodňové opatření ID ZL3070 – Suchá nádrž nad Březnicí

List opatření: ZL3070.pdf >>

2) Protipovodňové opatření ID ZL3071 – Suchá nádrž nad Březnicí 2

List opatření: ZL3070.pdf >>


Dále viz. grafická část – Mapa protipovodňových opatření