B. Věcná část     Charakteristika zájmového území


Obec Březnice se rozkládá v údolí říčky Březnice, asi 5 km jižně od krajského města Zlína, pod západními vrcholky Vizovické vrchoviny. Leží ve Zlínském kraji, okres Zlín. Obcí s rozšířenou působností je Zlín.


Sousedí s obcemi Březůvky, Doubravy, Bohuslavice u Zlína a městem Zlín (obecní částí města Zlína – Kudlov a Salaš).


V současné době katastrální výměra obce činí 962 ha. Obec se nachází v nadmořské výšce 294 m. n. m.


Říčka Březnice v obci pramení. V obci se nachází několik bezejmenných přítoků. Pod názvem Březnice protéká dalšími 6 obcemi a vlévá se do Moravy.


Velkou část katastru tvoří louky a smíšené lesy. Pozemky obce jsou kopcovitého rázu v průměrné výšce 300 m nad mořem. Díky své poloze v údolí říčky Březnice nenajdeme v obci téměř žádnou rovinu.


Řeka Březnice zde protéká v těsné blízkosti jak silnice, tak i obytných domů a zahrad. Téměř po celé délce má v této obci říčka opevněné koryto záhozovým nebo lomovým kamenem z kamenolomu Žlutava nebo svislými betonovými zídkami. V zastavěných částech obce křižuje koryto toku 22 mostů, mnohdy s nedostatečnou kapacitou, pěší lávky vedoucí k domům a brody.


V obci Březnice je dostatek pracovních příležitostí, nachází se zde tři velké firmy a spousta drobných živnostníků. Charakteristickou zástavbou obce jsou rodinné domy jedno a dvoupodlažní se sedlovými střechami lemující s velké části koryto říčky Březnice od samého počátku.


Ke dni 1. 1. 2014 zde žije 1247 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Březnice do regionu Střední Morava (NUTS2 – CZ07) a je součástí svazku obcí Mikroregion Luhačovské Zálesí, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov, Želechovice nad Dřevnicí.


Se sousedními Bohuslavicemi u Zlína směrem jihozápadním a s krajským městem Zlínem směrem severním, je obec spojena silnicí II/490. Silnice II/490 vede zastavěnou částí obce.Geomorfologické a geologické poměry

Dle geomorfologického členění České republiky (Demek a kol., 1987) náleží do geomorfologické provincie Západní Karpaty, subprovincie vnějších západních Karpat, kde dále spadá do oblasti Moravsko-slovenských Karpat, geomorfologického celku Vizovická vrchovina, která je na území Březnice zastoupena Zlínskou vrchovinou.


Geologický podklad území tvoří třetihomí sedimenty flyšového pásma Západních Karpat, tzv. magurský flyš. Horniny magurského flyše jsou zastoupeny na území jednotkou račanskou, která se zde vyznačuje vrstvami zlínskými a bělovežskými. Zlínské vrstvy jsou charakteristické střídáním jílovců, zčásti vápnitých, slínovců a glaukonitických pískovců. Na území Březnice jsou pak v největším zastoupení paleogenní jílovce a pískovce.

Obrázek 1 Geologické poměry v katastru obce Březnice


Dle klasifikace půd podle TKSP se na území obce Březnice v největší míře vyskytuje půdní typ KAgvp - kambizem oglejená vyluhovaná pelická. V oblasti vodního toku Březnice a intravilánu obce se pak jedná o půdní typ FL – fluvizemě.

Obrázek 2 Půdní typy v katastru obce BřezniceKlimatické poměry

Základní rysy podnebí zlínského regionu určuje jeho poloha v mírně vlhkém podnebném pásu, v oblasti na přechodu mezi přímořským a pevninským podnebím s převládajícím západním prouděním vzduchu v teplém pololetí a východním prouděním v chladném pololetí. Významnými klimatickými činiteli jsou nadmořská výška území (srážky a teplota vzduchu), relativní členitost georeliéfu a orientace horských hřbetů (severovýchod jihozápad, tedy napříč převládajícímu větrnému proudění.

Pro území je charakteristické dlouhé a teplé léto, průměrný počet letních dnů se pohybuje v rozmezí 4050, v červenci dosahuje průměrná teplota 67 °C, na jihozápadě až 8 °C. Přechodné období bývá poměrně krátké, s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Průměrná teplota v dubnu se pohybuje mezi 1718 °C, v říjnu je to o 10 °C méně. Mírně teplá až mírná zima trvá také krátce, ledových dnů bývá za rok v průměru do 40, počet dnů mrazových kolísá v rozmezí 110160. Průměrná lednová teplota nebývá nižší než -3 °C, na jihozápadě nižší než -2 °C. Průměrné roční úhmy srážek dosahují cca 500 mm/rok.