POVODŇOVÝ PLÁN OBCE BŘEZNICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Březnice ID dPP:11168 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Trnová (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Březnice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Zlín. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Březnice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a webovém prostředí na br.povodnoveplany.cz .                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Březnice s bezejmennými přítoky;
  • Černý p.;
  • Březůvský p.

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM54913/2014-219/Ju
Ing. Michaela Juříčková
ze dne 27. 11. 2014

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCR957/005215/2014
Ing. Milan Večeřa

ze dne 5. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství,

soulad s p.pl. vyš.spr.celku čj. MMZL 181239/2014 OŽPaZ

Ing. Robert Navrátil
ze dne 3. 12. 2014


 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 01.2024
organizační část 01.2024
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01.2024
offline verze 07.2019
digitalizovaná verze 07.2020
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.
07.2020