Hydrologické údaje


Hlavním recipientem katastrálního území obce Březnice je vodní tok Březnice, který protéká středem katastrálního území obce ve směru severovýchod - jihozápad. Vodní tok Březnice pramení východně katastrálního území obce Březnice, jižně zastavěného území městské části Zlín - Kudlov. Vodní tok Březnice při průtoku katastrálním územím obce Březnice v úseku ř. km 20,143 - 20,970 protéká upraveným korytem, zbývající část vodního toku Březnice protéká korytem neupraveným. Vodní tok Březnice protéká sevřeným údolím, jeho trasa silně meandruje, podélný spád toku je značný.


Vodní tok Březnice je významným vodním tokem č. 710. Je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště.


Zástavba v obci Březnice je chaotická, využívající každý kousek rovinatého území. Obytné domy jsou postaveny i v meandrech vodního toku. Ploty dvorů sahají často až do průtočného profilu, takže přístup k vodoteči je velmi obtížný.


V zastavěném území obce Březnice se na vodním toku Březnice nachází 22 mostů o nedostatečné kapacitě, řada lávek pro pěší a brodů.


Inundační území je zde úzké, rychlost vybřežené vody však může způsobit velké škody na majetku občanů i obce. Dojde k zaplavení i místní zpevněné komunikace. Možnost vzniku zátarasů u kapacitně nedostatečných mostů a propustků zvyšuje pravděpodobnost vybřežení vod.


Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Březnice dochází vzhledem k velikosti a tvaru povodí a vzhledem k situování povodí (horní úsek toku), zejména při prudkých letních místních přívalových deštích a v jarním období při náhlém tání sněhu.


K největší povodni v obci Březnice došlo 5.7.1958, po prudkém místním přívalovém dešti. Naopak v období katastrofální povodně v červenci 1997, která postihla převážnou část území Moravy, bylo zastavěné území obce Březnice, vhledem ke svému situování (horní část toku), této povodně ušetřeno.

Dne 2.6.2010 byl na vodním toku Březnice v obci Březnice vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Nedošlo tedy k vybředení vodního toku Březnice, ale část koryta vodního toku byla poškozena - byly podemlety břehy koryta, opěrné zdi i část komunikace.


Bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Březnice protékají severní částí katastrálního území obce Březnice ve směru sever - jih. Bezejmenné pravostranné přítoky vyjma přítoku z trati Záhutí (vedený v souběhu se silnicí II/497) protékají neupraveným korytem. Tyto bezejmenné pravostranné přítoky vodního toku Březnice jsou ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně. Ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně jsou rovněž horní úseky bezejmenného pravostranného přítoku z lokality Fabiánka a bezejmenného levostranného přítoku z lokality Pindula a horní úseky Černého potoka s přítoky a Oskorušného potoka s přítoky. Černý potok s přítoky a Oskorušný potok s přítoky, které pramení při jižním okraji katastrální hranice obce Březnice, však katastrálním územím obce Březnice neprotékají.

Dolní úsek bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Březnice z lokality Fabiánka, protékající severní částí katastrálního území obce Březnice ve směru sever - jih a bezejmenné levostranné přítoky vodního toku Březnice, protékající jižní částí katastrálního území obce Březnice ve směru jih - sever a dolní úsek bezejmenného levostranného přítoku z lokality Pindula jsou taktéž ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Moravy.


Na základě popsaných vodních toků Březnice a bezejmenných přítoků, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Březnice, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí vleklé povodně od řeky Březnice a nebezpečí povodně z přívalových srážek jak od Březnice, tak od jejích bezejmenných přítoků. Riziko povodní se v budoucnosti pravděpodobně ještě zvýší v důsledku globálních klimatických změn. 


Hydrologická rajonizace

V roce 2005 byla pro území České republiky vytvořena nová přepracovaná hydrogeologická rajonizace. Jedná se o upravenou verzi hydrogeologické rajonizace z roku 1986. Na základě nové klasifikace bylo vytvořeno šest hlavních kategorií rajónů podle příslušné geologické jednotky, které jsou dále členěny na základní hydrogeologické rajóny, kterých je vymezeno 152.

Řešené území Březnicka spadá do hydrologického rajónu Flyš v povodí Moravy - severní část. Tento hydrogeologický rajón má celkovou plochu 1173,6 km2.