Stanovená záplavová území


Při povodních na řece Březnici voda vybřežuje v zastavěném území obce – koryto řeky zde prochází v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad a záhumení. V inundančním území Březnice se vyskytuje také velké množství mostů a lávek, které průtočnou kapacitu koryta Březnice snižují. V případě vylití tedy dojde k zatopení jak hlavní silnice, částečně místních komunikací, ale i zahrad a domů, ležících v blízkosti toku.

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.


Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Březnice je to Krajský úřad Zlínského kraje.


Stanovené ZÚ Březnice viz grafická část tohoto PP - D.4. Záplavové území Březnice, PMO, s.p. Brno 2014 >>


Březnice – ok. Zlín  … km 0,00 – 23,281 ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

16.4.2014

č.j. KUZL 22743/2014